Astronomické a geofyzikálne observatórium Modra-Piesok

Oddelenie fyziky Zeme prevádzkuje Geofyzikálne observatórium, ktoré je súčasťou Astronomického a geofyzikálneho observatória Fakulty Matematiky Fyziky a Informatiky UK Modra-Piesok.
Na observatóriu sa meria magnetické pole Zeme a jeho variácie na aparatúre (Automatické geomagnetické observatórium ELSEC 8600) s tromi fluxgateovými senzormi a protónovým magnetometrom (denné záznamy).
Súčasťou observatória je seizmická stanica a paleomagnetické laboratórium, ktorých vedeckú náplň zabezpečuje GFÚ SAV. V súčasnosti sa buduje anténny systém a elektronické zariadenie pre meranie Schumannových rezonancií a uskutočňuje sa komplexná prestavba spracovania analógových signálov zo všetkých geofyzikálnych aparatúr.
Observatórium je technicky vybavené na prenos všetkých údajov cez sieť INTERNET a má priestorové predpoklady pre rozšírenie geofyzikálnych meraní. Jeho vedúcim je Ing. RNDr. Pavel Kostecký, CSc., samostatný ved. techn. pracovník

Astronomické a meteorologické pozorovania

Geofyzikálne observatórium - denné záznamy

Geofyzikálne observatórium - živé seizmogramy