Doktorandský študijný program geofyzika

Tabuľka predmetov študijného programu geofyzika
Sylaby predmetov
Doktorandský študijný program geofyzika - akreditačný spis

Povinné predmety

(kód predmetu  |  názov  |  odporúčaný rok/semester  |  forma výučby  |  kredity)

FYDGF-001Fyzika vnútra Zeme1/ZP38
FYDGF-002Matematické metódy v geofyzike1/ZP38
FYDGF-003Vybrané experimentálne a observatórne metódy geofyziky1/LP1/L28
 
Povinne voliteľné predmety
 
FYDGF-004Geodynamika a termodynamika plášťa1/L P25
FYDGF-005Štruktúra a dynamika litosféry2/ZP25
FYDGF-006Hydrodynamika1/LP25
FYDGF-007Seminár z geodynamiky2/LS36
FYDGF-008Geomagnetizmus1/LP25
FYDGF-009Vybrané kapitoly z fyziky ionosféry a magnetosféry1/LP25
FYDGF-010Geofyzikálna hydrodynamika2/ZP25
FYDGF-011Magnetohydrodynamika2/ZP25
FYDGF-012Seminár z geomagnetizmu2/LS36
FYDGF-013Analýza seizmického signálu a obrazu1/LP25
FYDGF-014Fyzika procesov v seizmoaktívnej zóne1/LP25
FYDGF-015Efektívne numerické metódy výpočtu seizmického pohybu2/ZP25
FYDGF-016Fyzikálne princípy a pravdepodobnostné metódy analýzy seizmického ohrozenia2/ZP25
FYDGF-017Seminár zo seizmológie2/LS36
19.10.2005