Zoznam pracovníkov

Doc. RNDr. Jozef Brestenský, CSc.

F1 205, KAFZM FMFI UK

tel.: +421 2 60295673, e-mail: brestensky