Zoznam pracovníkov

Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.

F1 161, KAFZM FMFI UK

tel.: +421 2 60295328, e-mail: sevcik