Výskum procesov v pevnej Zemi a v jej blízkom kozmickom priestore zaznamenáva vo svetovom kontexte výrazný rozvoj. Umožňuje to dokonalejšia meracia technika, kozmický výskum, rozvoj výpočtovej techniky, nové metódy spracovania a interpretácie údajov a stále viac sofistikovanejšie integrované metódy výskumu, ktoré sú podstatným zdrojom nových poznatkov o Zemi.

Cieľom konferencie je prezentovať vedecké výsledky za posledné dva roky a posúdiť stav geovied na Slovensku v nasledovných oblastiach:

      1. Seizmológia

      2. Geomagnetizmus a výskum ionosféry a magnetosféry

      3. Gravimetria, geodynamika a geodetické metódy výskumu Zeme

      4. Aplikovaná a environmentálna geofyzika