Dizertačné práce      
Stripajová, S., 2021. Identification of Key Factors Of Earthquake Ground Motion in Surface Sedimentary Structures doc. Mgr.
Jozef Kristek, PhD.
Gregor, D., 2020. The Finite-difference Modelling of Seismic Wave Propagation in the Poroelastic Medium – the 2D P-SV Case prof. RNDr.
Peter Moczo, DrSc.
Kubina, F., 2017. Adjoint Tomography of 2D Local Surface Sedimnetary Structures prof. RNDr.
Peter Moczo, DrSc.
Kysel, R., 2014. Analýza seizmického ohrozenia lokality Jaslovské Bohunice doc. Mgr.
Jozef Kristek, PhD.
Franek, P., 2010. Modelovanie seizmického pohybu na reálnych lokalitách. Cadarache a Mygdónsky bazén prof. RNDr.
Peter Moczo, DrSc.
Šoltis, T., 2010. Vplyv anizotropných difuzivít na hydromagnetické nestability v podmienkach zemského jadra doc. RNDr.
Jozef Brestenský, CSc.
Marsenić, A., 2010. Stability of sheared magnetic fields doc. RNDr.
Sebastián Ševčík CSc.
Fojtíková, L., 2010. Momentové tenzory zemetrasení a tektonické napätie v ohniskovej oblasti Malé Karpaty prof. RNDr.
Peter Moczo, DrSc.
Pažák, P., 2009. Optimalizácia konečno-diferenčných schém
na modelovanie seizmického pohybu
prof. RNDr.
Peter Moczo, DrSc.
Balažovjech, M., 2008. Efektívny výpočet seizmického pohybu metódou konečných elementov prof. RNDr.
Peter Moczo, DrSc.
Gális, M., 2008. Hybridná MKD - MKP metóda simulácie zemetrasení a seizmického pohybu prof. RNDr.
Peter Moczo, DrSc.
Kristeková, M., 2006. Časovo-frekvenčná analýza seizmických signálov prof. RNDr.
Peter Moczo, DrSc.
Kristek, J., 2001. Výpočet seizmického pohybu v trojrozmerne nehomogénnych prostrediach metódou konečných diferencií prof. RNDr.
Peter Moczo, DrSc.
Guba, P., 2000. Nelineárna konvekcia v rotujúcej dendritickej zóne doc. RNDr.
Ján Boďa, CSc.
Labák, P., 2000. Pravdepodobnostný výpočet charakteristík seizmického ohrozenia pre lokalitu atómových elektrární Bohunice prof. RNDr.
Peter Moczo, DrSc.