Diplomové práce      
Margočová, Z., 2014. Numerické modelovanie seizmického pohybu metódou konečných diferencií pre vybrané reálne modely lokálnych štruktúr prof. RNDr.
Peter Moczo, DrSc.
Richterová, A., 2014. Modelovanie seizmického pohybu s hysteréznym vzťahom napätia a deformácie (priloha ) prof. RNDr.
Peter Moczo, DrSc.
Stripajová, S., 2014. Numerické modelovanie seizmického pohybu metódou konečných diferencií pre vybrané kánonické modely lokálnych štruktúr doc. Mgr.
Jozef Kristek, PhD.
Kubina, F., 2013. Adjungovaná tomografia a jej aplikácia na Mygdónsky bazén prof. RNDr.
Peter Moczo, DrSc.
Medveď, M., 2013. Grafická vizualizácia seizmických vlnových polí v 3D modeloch
(obhájená na Katedre aplikovanej informatiky)
doc. Mgr.
Jozef Kristek, PhD.
Moravský, M., 2013. Numerické simulácie toku vysokoviskóznej kvapaliny doc. Mgr.
Jozef Kristek, PhD.
Kubišová, L., 2011. Nelineárne efekty v seizmickom pohybe počas zemetrasení doc. Mgr.
Jozef Kristek, PhD.
Kysel, R., 2010. Časovo-frekvenčná analýza signálov Schumanových rezonancií RNDr. Ing.
Pavel Kostecký, CSc.
Hromadová, L., 2009. Thermal Pressurization of Pore Fluid During Earthquake Slip prof. RNDr.
Peter Moczo, DrSc.
Konôpková, Z., 2006. Model plášťového vzostupného prúdu ne-newtonovskej kvapaliny Mgr. Peter Guba, PhD.
Cigánik, P., 2006. Šírenie seizmických vĺn na území Slovenska Mgr. Jozef Kristek, PhD.
Brozová, R., 2005. Výpočet šírenia seizmických vĺn konečno-diferenčnou schémou na čiastočne striedavo usporiadanej sieti prof. RNDr.
Peter Moczo, DrSc.
Pažák, P., 2005. Konečno-diferenčné modelovanie voľného povrchu
(Ocenená cenou rektora UK)
Mgr. Jozef Kristek, PhD.
Rácko, V., 2005.   3D vizualizáia seizmickýh vlnovýh polí (obhájená na Katedre aplikovanej informatiky) prof. RNDr.
Peter Moczo, DrSc.
Šoltis, T., 2004. Hydromagnetické nestability v podmienkach zemského jadra doc. RNDr.
Jozef Brestenský, CSc.
Gális, M., 2002. 3D výpočet šírenia seizmických vĺn a seizmického pohybu metódou konečných prvkov prof. RNDr.
Peter Moczo, DrSc.
Fojtíková, L., 2001. Analýza seizmického šumu vo vzťahu k prenosovým vlastnostiam lokálnych povrchových štruktúr prof. RNDr.
Peter Moczo, DrSc.
Franek, P., 2001. Nelineárna seizmická odozva povrchových geologických štruktúr prof. RNDr.
Peter Moczo, DrSc.